Ogólne warunki handlowe firmy Max Frank Sp. z o.o.

§ 1 Dane ogólne – Zakres obowiązywania
(1) Nasze warunki handlowe dotyczą tylko prawnych związków między nami a Zamawiającym. Nie uznajemy warunków Zamawiającego, które są sprzeczne lub odmienne od naszych warunków handlowych, chyba że wyraźnie pisemnie zgodziliśmy się na nie. Nasze warunki handlowe obowiązują także wtedy, gdy znając warunki Zamawiającego, które są sprzeczne lub odmienne od naszych warunków handlowych, bez zastrzeżeń realizujemy dostawę dla Zamawiającego.
(2) Porozumienia lub klauzule odmienne od tych warunków mają moc prawną tylko wtedy, gdy zostały przez nas pisemnie potwierdzone.
(3) W każdym przypadku zastrzegamy sobie prawo dokonywania ulepszeń konstrukcyjnych i technicznych w celu dostosowania wyrobów do aktualnego poziomu technicznego aż do chwili realizacji dostawy.

§ 2 Oferta – specyfikacje ofertowe
(1) Nasze oferty są niewiążące.
(2) Gdy zamówienie można zakwalifikować jako ofertę wg § 145 Dziennika Ustaw, możemy je przyjąć w ciągu trzech tygodni.
(3) Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie do rysunków, obliczeń i innych dokumentów. Dotyczy to także takich pisemnych dokumentów, które są oznaczone jako „poufne”. Przed przekazaniem ich osobom trzecim Zamawiający musi uzyskać naszą wyraźną pisemną zgodę.
(4) Umowa na dostawę dochodzi do skutku dopiero przez pisemne potwierdzenie zlecenia przez nas, a najpóźniej w chwili dostawy. Przesłanie drogą elektroniczną stanowi wystarczającą formę pisemną. Gdy przez przedłożenie potwierdzenia nadania możemy udowodnić, że wysłaliśmy deklarację faksem lub pocztą elektroniczną, uznajemy, że Zamawiający ją otrzymał.

§ 3 Ceny – warunki płatności
(1) Obowiązują wyłącznie ceny pisemnie przez nas potwierdzone. Są to ceny fabryczne plus ustawowy podatek VAT, opłaty pocztowe, opakowanie, fracht, ubezpieczenie itd. W przypadku bardzo małych zleceń poniżej 50,00 EUR wymagamy dopłaty w wysokości 10,00 EUR.
(2) Zastrzegamy sobie prawo do stosownych zmian naszych cen, gdy po zawarciu umowy nastąpiła podwyżka lub obniżka kosztów, w szczególności na skutek wzrostu kosztów robocizny lub zmian cen materiałów. Na żądanie Zamawiającego możemy to udokumentować.
(3) Nasze rachunki są płatne w ciągu 10 dni z 2 % rabatem lub 30 dni netto.
(4) Inne środki płatnicze, jak gotówka, przekaz lub okazanie czeku, wymagają oddzielnego porozumienia. Właściwym czasem zapłaty jest otrzymanie jej przez nas.
(5) Odnośnie do zwłoki w zapłacie obowiązują odpowiednie przepisy prawne.
(6) Zamawiający może wysuwać roszczenia tylko wtedy, gdy są one bezsporne, zostały przez nas uznane lub stwierdzono ich prawomocność. Roszczenie Zamawiającego może być uznane tylko wtedy, gdy dotyczy tej samej umowy.
(7) Gdyby po zawarciu umowy zaistniały okoliczności, które stawiają pod znakiem zapytania zdolność kredytową Zamawiającego, lub wystąpiło poważne zagrożenie płatności z powodu utraty majątku przez Zamawiającego lub Zamawiający zwlekał z zapłatą ceny kupna, możemy żądać zapłaty z góry lub zabezpieczenia w stosownym terminie i odmówić świadczenia aż do spełnienia naszego wymagania. W razie odmowy Zamawiającego lub bezowocnego upływu terminu jesteśmy uprawnieni do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy i do żądania odszkodowania zamiast wykonania świadczenia.


§ 4 Dostawy, terminy dostawy, zaległości w dostawach
(1) Podane przez nas terminy dostaw i świadczeń zaczynają obowiązywać po wyjaśnieniu wszystkich kwestii technicznych i gdy Zamawiający zawczasu i prawidłowo spełnił swoje zobowiązania. W przeciwnym razie termin stosownie się wydłuża. Zarzut niewykonania umowy pozostaje zastrzeżony.
(2) W razie wystąpienia siły wyższej, strajku lub niezawinionych przez nas zdarzeń termin dostawy wydłuża się o czas trwania utrudnienia.
(3) Jesteśmy uprawnieni do dokonywania częściowych dostaw, jeżeli z tego powodu nie wynikają jakieś problemy w zastosowaniu. Przekroczenie lub niedotrzymanie ustalonej ilości dostawy o 10 % jest traktowane jako prawidłowe spełnienie umowy.
(4) Gdy Zamawiający zwleka w odbiorze lub karygodnie zaniedbuje inne obowiązki współdziałania, jesteśmy uprawnieni do wcześniejszej realizacji innych zleceń osób trzecich i stosownego wydłużenia terminu dostawy. Nie wykluczając dalej idących roszczeń, jesteśmy uprawnieni do żądania wyrównania ewentualnie zaistniałych szkód, włącznie z ewentualnymi zwiększonymi nakładami. W szczególności, nie wykluczając dalej sięgających praw, możemy doliczyć opłatę magazynową w wysokości 0,5 %, ale najwyżej 5 % ceny opóźnionej dostawy, za każdy miesiąc składowania.
(5) W razie wystąpienia warunków określonych w punkcie (4) ryzyko przypadkowego zaginięcia lub zepsucia zakupionego towaru przechodzi na Zamawiającego od chwili, w której spowodował On zwłokę w odbiorze lub zapłacie.
(6) W przypadku umowy na dostawę na żądanie możemy doliczyć opłatę magazynową w wysokości 0,5 % ceny opóźnionej dostawy. Ponadto w takim przypadku możemy po upływie 12 miesięcy od chwili potwierdzenia zlecenia ustalić jednomiesięczny dodatkowy termin przyjęcia towaru, a następnie wystawić rachunek za nieprzyjęty towar lub świadczenie oraz doliczyć stosowne opłaty magazynowe bądź składowe do chwili odbioru.
(7) Zgodnie z ustawowymi przepisami ponosimy odpowiedzialność, gdy zwłoka w dostawie została spowodowana przez nas przez umyślne lub będące wynikiem poważnego niedbalstwa naruszenie kontraktu; wina naszych przedstawicieli lub pomocników spada na nas. W razie naruszenia umowy z powodu poważnego niedbalstwa nasza odpowiedzialność z tytułu odszkodowania jest ograniczona do przewidywalnych typowych szkód. W związku z tym przepisem Zamawiający nie ponosi obowiązku przeprowadzenia dowodu.
(8) Zgodnie z ustawowymi przepisami ponosimy także odpowiedzialność, jeżeli zawiniona przez nas zwłoka w dostawie wynikła z zawinionego naruszenia istotnego zobowiązania kontraktowego; jednak w takim przypadku nasza odpowiedzialność z tytułu odszkodowania jest ograniczona do przewidywalnych typowych szkód.
(9) Jeżeli zgodnie z tymi postanowieniami zaległości w dostawach są spowodowane przez nas, nasza odpowiedzialność za każdy pełny tydzień zwłoki ogranicza się do odszkodowania w wysokości 0,5 %, ale najwyżej 5 % ceny części dostawy, której nie można było wykorzystać z powodu opóźnienia.
(10) Na nasze żądanie Zamawiający jest w stosownym terminie zobowiązany do złożenia deklaracji, czy z powodu opóźnienia dostawy odstępuje od umowy, czy jej się trzyma.
(11) Inne ustawowe roszczenia i prawa, które przysługują Zamawiającemu w razie zwłoki, pozostają zastrzeżone.


§ 5 Przeniesienie ryzyka – koszty opakowania
(1) Jeżeli z potwierdzenia zlecenia nie wynika inaczej, dostawa następuje z zakładu/magazynu. O sposobie wysyłki i trasie jej transportu decydujemy my według własnego uznania. Wysyłka następuje na ryzyko i rachunek Zamawiającego. Dotyczy to także przesyłek zwrotnych.
(2) Opakowania transportowe i wszystkie inne opakowania jednorazowego użytku nie są z powrotem przyjmowane.
(3) Drobne elementy i wytłoczki są dostarczane jako materiał sypki. W opakowaniach pojedynczych lub specjalnych towar jest dostarczany po odpowiednim uzgodnieniu.
(4) Jeżeli Zamawiający sobie tego życzy, dostawa może być ubezpieczona na czas transportu; koszty takiego ubezpieczenia ponosi Zamawiający.
(5) Przy dostawach zagranicznych Zamawiający ponosi wszystkie przypadające koszty transportu z zakładu. Oznacza to, że po przekazaniu towaru przewoźnikowi umowa kupna-sprzedaży zostaje przez nas spełniona-,
wszystkie inne obciążenia i ryzyka (cło, fracht, utrata, uszkodzenie) przechodzą na Zamawiającego (Klauzula EWK międzynarodowych terminów handlowych – Incoterms).


§ 6 Wady i odpowiedzialność
(1) Normalne odchyłki w przypadku dostaw z różnych serii produkcji nie są traktowane jako wady. To samo dotyczy ogólnie spodziewanych odchyłek dostawy wzorów i próbek. Dane techniczne i specyfikacje w ofertach, umowach, załącznikach, prospektach reklamowych, dokumentacjach itp. określają jedynie właściwości wyrobów i nie stanowią żadnej gwarancji, chyba że jest ona potwierdzona jako taka.
(2) Wady muszą być zgłoszone pisemnie i niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 8 dni. W przypadku oczywistych wad termin ten zaczyna upływać od chwili dostawy, a w przypadku wad ukrytych – od chwili ich ujawnienia. Gdy Zamawiający nie dokona odpowiedniego zgłoszenia, dostawa jest traktowana jako przyjęta.
(3) W razie wystąpienia wady zakupionego towaru według naszego uznania możemy ją usunąć lub dostarczyć nowy bezusterkowy towar. W przypadku dokonywania naprawy jesteśmy zobowiązani do poniesienia wszystkich kosztów, niezbędnych dla usunięcia wady, a zwłaszcza kosztów transportu, robocizny i materiałowych, jeżeli nie wzrosły one z powodu tego, że zakupiony towar został przeniesiony na inne miejsce niż miejsce wykonania zobowiązania. Wykonania zobowiązania możemy odmówić, gdy jest ono związane z niedopuszczalnymi lub nieproporcjonalnie wysokimi kosztami.
(4) W razie niewykonania zobowiązania Zamawiający – nie wykluczając ewentualnych roszczeń odszkodowawczych – jest według swojego wyboru uprawniony do odstąpienia (anulowania umowy) lub do obniżki (bonifikaty).
(5) Roszczenia z tytułu wad nie przysługują w przypadku niewielkich odchyłek od ustalonych właściwości lub ilości dostawy, nieznacznego pogorszenia użyteczności, naturalnego zużycia lub szkód, które powstały po przeniesieniu ryzyka wskutek niewłaściwego lub niedbałego obchodzenia się, użycia nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych, nieodpowiedniego zastosowania, niefachowego zastosowania, błędnego montażu, nieprzestrzegania instrukcji konserwacji i eksploatacji lub z powodu specjalnych zewnętrznych wpływów, których nie przewidziano w umowie. Odchyłka ilości dostawy w wysokości do 10 % jest traktowana jako nieznaczna. Gdy Zamawiający lub osoby trzecie dokonają niefachowych zmian, wtedy również nie przysługują im roszczenia z tytułu wad zaistniałych na skutek dokonania tych zmian i z tytułu ich następstw.
(6) W każdym przypadku wykonanie zobowiązania (naprawa lub wymiana) możemy uzależnić od tego, czy nastąpił zwrot ustalonych kosztów w części stosownej do zakresu i wielkości wady.
(7) Zamawiający przy wykrywaniu i usuwaniu wad ma obowiązek nas wspomagać i szczegółowo informować oraz konsultować się z nami. Musi on nam umożliwić zbadanie okoliczności zaistnienia szkody.
(8) Zgodnie z ustawowymi przepisami ponosimy odpowiedzialność, gdy Zamawiający wnosi roszczenia o odszkodowanie z powodu zaistnienia szkód, które zostały spowodowane umyślnie lub z powodu poważnego zaniedbania włącznie z umyślnym działaniem lub poważnym niedbalstwem naszych przedstawicieli lub pomocników. Jeżeli nie przypisuje się nam umyślnego naruszenia umowy, nasza odpowiedzialność z tytułu odszkodowania jest ograniczona do przewidywalnych typowych szkód.
(9) Zgodnie z ustawowymi przepisami ponosimy odpowiedzialność, gdy z własnej winy naruszymy istotne zobowiązanie kontraktowe; jednak w takim przypadku nasza odpowiedzialność z tytułu odszkodowania jest ograniczona do przewidywalnych typowych szkód.
(10) Gdy Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania zamiast świadczenia, nasza odpowiedzialność z tytułu odszkodowania jest ograniczona do przewidywalnych typowych szkód.
(11) Odpowiedzialność z powodu zawinionej utraty życia, obrażenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu nie podlega dyskusji; dotyczy to także odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobu.
(12) W związku z tym przepisem Zamawiający nie ponosi obowiązku przeprowadzenia dowodu.
(13) Termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi 12 miesięcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy ustawa zgodnie z § 479, punkt 1 Dziennika Ustaw, przewiduje dłuższe terminy oraz w przypadkach utraty życia, obrażenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, wynikającego z niedbalstwa lub umyślnego naruszenia obowiązku i celowego ukrycia defektu. W pełni obowiązują przepisy prawne dotyczące początku przedawnienia i wstrzymania biegu przedawnienia, zawieszenia i wznowienia terminów.
(14) Roszczenia z tytułu regresji wysuwane przez Zamawiającego wobec nas zgodnie z § 478 Dziennika Ustaw (roszczenie zwrotne przedsiębiorcy) są ważne tylko wtedy, gdy Zamawiający nie zawarł ze swoim odbiorcą żadnych porozumień wykraczających poza ustawowe roszczenia z tytułu wad. Powyższe przepisy obowiązują odpowiednio w odniesieniu do zakresu naszej odpowiedzialności za szkody.


§ 7 Handlowe prawa ochronne; wady prawne
(1) Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania nas o zastrzeżeniach osób trzecich z tytułu praw ochronnych do dostarczonych wyrobów i do odstąpienia nam prawa do obrony na nasz koszt.
(2) Z powodu zastrzeżeń osób trzecich z tytułu praw ochronnych mamy prawo do dokonywania niezbędnych zmian na nasz koszt, także w dostarczonych i zapłaconych wyrobach.
(3) Roszczenia Zamawiającego są wykluczone, gdy naruszył on prawa ochronne. Roszczenia Zamawiającego są wykluczone także wtedy, gdy naruszenie praw ochronnych nastąpiło w wyniku specjalnych działań Zamawiającego, zastosowania, którego nie byliśmy w stanie przewidzieć, dokonania przez Zamawiającego zmiany w dostawie lub zastosowania razem z niedostarczonymi przez nas wyrobami.


§ 8 Odpowiedzialność łączna
(1) Dalej idąca odpowiedzialność za szkody niż przewidziana w §§ 6 i 7, bez względu na naturę prawną wysuwanego roszczenia – jest wykluczona. Dotyczy to zwłaszcza roszczeń o odszkodowanie z tytułu winy popełnionej przy zawieraniu umowy, z powodu innych naruszeń obowiązków lub z powodu deliktowych roszczeń o wyrównanie szkód rzeczowych wg § 823 Dziennika Ustaw.
(2) Gdy nasza odpowiedzialność za szkody jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to także osobistej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez naszych pracowników, pracobiorców, współpracowników, przedstawicieli i pomocników.


§ 9 Wykonania specjalne; koszty narzędzi

(1) W przypadku wykonań specjalnych doliczamy koszty wykonania odpowiednich narzędzi.
(2) Narzędzia te pozostają naszą własnością. Zamawiający może domagać się, by takie narzędzia były wykorzystywane tylko przy realizacji udzielanych przez niego zleceń. Poza tym zastrzegamy sobie wszelkie prawa autorskie i prawa ochrony pracy wykonawcy dzieła autorskiego w odniesieniu do tych narzędzi.
(3) Gdy wykonanie specjalne zawiera wadę, Zamawiający najpierw ma tylko prawo domagania się spełnienia zobowiązania. Gdy Zamawiający domaga się wykonania zobowiązania, możemy według naszego uznania usunąć wadę lub wykonać nowe dzieło. W razie niewykonania zobowiązania Zamawiający – nie wykluczając ewentualnych roszczeń odszkodowawczych – jest według swojego wyboru uprawniony do odstąpienia (anulowania umowy) lub do obniżki (bonifikaty). Poza tym w odniesieniu do tych wad i naszej odpowiedzialności obowiązują postanowienia §§ 7 do 9.


§ 10 Zastrzeżenie prawa własności
(1) Do czasu uregulowania wszystkich płatności z tytułu stosunków handlowych (włącznie z całkowitym uregulowaniem salda rachunku bieżącego) zastrzegamy sobie prawo do własności zakupionego towaru.
(2) W razie zachowania się Zamawiającego niezgodnego z umową, a zwłaszcza zalegania w płatności, mamy prawo, po ustaleniu stosownego terminu, do odebrania dostarczonego towaru. Po odebraniu zakupionego towaru mamy prawo do jego spieniężenia i do potrącenia wydatków związanych z tym spieniężeniem z płatności Zamawiającego.
(3) Zamawiający nie ma prawa do zastawiania ani do przenoszenia własności przedmiotów dostawy. W razie zajęcia i konfiskaty lub innych tego typu działań osób trzecich Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego nas o tym powiadomienia oraz udostępnienia nam wszelkich informacji i dokumentów, które są konieczne do obrony naszych praw. Egzekutor oraz osoby trzecie muszą być poinformowane o naszej własności. Gdy osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam prawnych i pozaprawnych kosztów pozwu wg § 771 Prawa procesowego cywilnego, Zamawiający odpowiada za poniesione przez nas straty.
(4) Zamawiający ma prawo do odsprzedaży przedmiotu dostawy z zachowaniem normalnych praktyk handlowych; już teraz jednak ceduje on na nas wszelkie należności w wysokości ceny kupna-sprzedaży uzgodnionej między nami i Zamawiającym włącznie z podatkiem VAT, które wynikają z odsprzedaży swoim odbiorcom lub osobom trzecim, i to niezależnie od tego, czy przedmioty dostawy zostały odsprzedane bez obróbki czy po obróbce. Do ściągania tych należności Zamawiający jest uprawniony także po scedowaniu. Nie ma to jednak wpływu na nasze prawo do ściągania należności we własnym zakresie. Zobowiązujemy się jednak do nieściągania należności, dopóki Zamawiający prawidłowo wypełnia swoje zobowiązania płatnicze i nie zalega z opłatami. W przeciwnym razie możemy żądać, by Zamawiający poinformował nas o scedowanych należnościach i swoich dłużnikach oraz udostępnił wszelkie dane niezbędne dla ściągnięcia należności, dostarczył odpowiednie dokumenty i poinformował dłużników (osoby trzecie) o odstąpieniu.
(5) Obróbka lub przeróbka towarów przez Zamawiającego zawsze jest dokonywana dla nas. Gdy przedmioty dostawy zostały przetworzone przy użyciu innych, nie należących do nas przedmiotów, stajemy się współwłaścicielami nowej rzeczy w części wyrażonej stosunkiem wartości przedmiotów dostawy do wartości innych przetworzonych przedmiotów w chwili ich przetworzenia. W odniesieniu do rzeczy powstałej przez przetworzenie obowiązuje zresztą to samo zastrzeżenie co do dostarczonych przedmiotów dostawy.
(6) Gdy przedmioty dostawy zostały zmieszane z nienależącymi do nas przedmiotami w sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie, stajemy się współwłaścicielami nowej rzeczy w części wyrażonej stosunkiem wartości przedmiotów dostawy do wartości zmieszanych przedmiotów w chwili ich zmieszania. Gdy zmieszanie nastąpi w taki sposób, że rzecz Zamawiającego może być traktowana jako rzecz główna, wtedy obowiązuje ustalenie, że Zamawiający przenosi na nas część własności. Zamawiający ceduje na nas tak powstałą wyłączną własność lub współwłasność.
(7) Zamawiający ceduje na nas także wysuwane względem niego roszczenia, dla zabezpieczenia naszych roszczeń względem osoby trzeciej, które wynikły ze związania zakupionej rzeczy z nieruchomością gruntową.
(8) Zobowiązujemy się do zwolnienia przypadających nam gwarancji na żądanie Zamawiającego, o ile realizowalna wartość naszych gwarancji przekracza gwarantowane należności o ponad 10 %; wybór zwalnianych gwarancji należy do nas.


§ 11 Utrzymanie tajemnicy i ochrona danych
(1) Strony umowy w czasie obowiązywania kontraktu i dwa lata po jego zakończeniu będą poufnie traktować wszystkie informacje lub materiały informacyjne, które pozyskali ustnie, pisemnie lub w inny sposób bezpośrednio bądź pośrednio, które są oznaczone jak poufne oraz z natury rzeczy mogą być traktowane jako poufne. Strony umowy są także zobowiązane do wykorzystywania tych informacji wyłącznie w ramach działań podejmowanych w związku z tą umową i nie wolno im ich przekazywać ani w jakikolwiek inny sposób udostępniać osobom trzecim bez zgody drugiej strony. Muszą one przedsięwziąć wszelkie stosowne kroki, by uniemożliwić dostęp do tych informacji jakimkolwiek osobom trzecim.
(2) Z tego obowiązku utrzymania tajemnicy są zwolnione takie informacje i materiały informacyjne, które:
- w chwili ich uzyskania są już jawne, to znaczy bez problemu dostępne dla każdej osoby trzeciej,
- po uzyskaniu zostały zgodne z prawem udostępnione stronie umowy przez osobę trzecią, która w tym zakresie nie ma obowiązku zachowania tajemnicy względem drugiej strony kontraktu,
- muszą być przekazane na żądanie władz lub osoby trzeciej uprawnionej przez te władze,
- z konieczności muszą być przekazane doradcy prawnemu lub podatkowemu drugiej strony w celu udzielenia porady.
(3) W ramach naszych świadczeń wynikających z umowy zobowiązujemy się przestrzegania przepisów ochrony prawnej danych komputerowych. Zobowiązujemy naszych pracowników do przestrzegania tych przepisów i do dyskrecji. Działania wrażliwe pod względem ochrony danych komputerowych będziemy uzgadniać z osobą upoważnioną przez Zamawiającego w tym względzie.


§ 12 Właściwość miejscowa sądu – miejsce wykonania zobowiązania
(1) Jeżeli Zamawiający jest handlowcem, właściwością miejscową sądu jest siedziba prawna naszego przedsiębiorstwa; mamy jednak prawo do oskarżenia Zamawiającego także w sądzie właściwym dla jego siedziby.
(2) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec; uznanie prawa handlowego UE jest wykluczone.
(3) Jeżeli w potwierdzeniu zlecenia nie podano inaczej, miejscem wypełnienia zobowiązania jest siedziba prawna naszego przedsiębiorstwa.


§ 13 Różne
(1) Gdyby poszczególne postanowienia tej umowy stały się nieskuteczne, nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych postanowień. Zamiast nieskutecznego postanowienia obowiązuje takie, które jest najbardziej zbliżone do nieskutecznego pod względem zamierzonego ekonomicznego celu.
(2) Zmiany i uzupełnienia tej umowy wymagają formy pisemnej.