Disclaimer

Max Frank Nederland B.V.
Ramgatseweg 9a
4941 VN Raamsdonksveer
Nederland

Tel: +31 (0)162 241051Max Frank Nederland bv behoort tot de FRANK Groep van bedrijven (www.maxfrank.de).


Directie: Dr. Max Frank

Design website: Scholl Communications AG, Duitsland

Privacy:

Max Frank Nederland verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruikers van deze website slechts te gebruiken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens verstuurd aan Max Frank, bijvoorbeeld bij het invullen en versturen van e-mail of op andere wijze, worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden. Slechts indien u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, zullen de persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden door Max Frank, haar partners of derden. U kunt verstrekte persoonlijke gegevens altijd opvragen, verzoeken deze te veranderen, te vernietigen of zich verweren tegen het gebruik ervan, behoudens indien deze deel uitmaken van contractuele verplichtingen.


Aansprakelijkheid:
De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kan bevatten. Max Frank Nederland aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op deze website. Max Frank Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Max Frank Nederland behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Max Frank Nederland.

Auteursrecht:
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Max Frank Nederland.

Contact

Max Frank Nederland B.V.
Ramgatseweg 9a
4941   VN Raamsdonksveer
Nederland

Tel: +31 (0)162 241051
info@maxfrank.nlE-Mail an info@maxfrank.nl
www.maxfrank.nl